റ ul ൾ ഡയസ്

2008 മുതൽ അസറോത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇ-സ്പോർട്സ് പ്രേമി.

റൗൾ ഡയസ് 16 നവംബർ മുതൽ 2014 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്