ജേഡ്-ക്ഷേത്രം-തടവറ

ജേഡ് സർപ്പത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം / ജേഡ് സർപ്പത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം

പണ്ടാരിയയിലെ ജേഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജേഡ് സർപ്പത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ജേഡ് സർപ്പ തടവറയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടി. പണ്ടാരിയ വിപുലീകരണത്തിന്റെ പുതിയ മൂടൽമഞ്ഞിൽ ലഭ്യമാണ്.